+


OBS - Disse standardbetingelser er endnu ikke godkendt, hvorfor de alene er vejledende.

Standardbetingelser for vagtfunktionærer der arbejder hos Dahmlos og Dahmlos’s kunder

Loyalitet og fortrolighed

Så længe en medarbejder modtager løn, er vagtfunktionæren forpligtet til at optræde loyalt over for virksomheden. Tilsidesætter vagtfunktionæren sin loyalitetspligt, misligholder vagtfunktionæren sit ansættelsesforhold. Virksomheden kan afhængigt af grovheden af misligholdelsen opsige eller bortvise vagtfunktionæren. Vagtfunktionæren skal i sine handlinger og undladelser optræde loyalt over for virksomheden. Vagtfunktionæren er således forpligtet til ikke at foretage sig handlinger eller komme med udtalelser, der kan skade virksomheden. Loyalitetspligten betyder blandt andet at:

Loyalitetspligten gælder så længe vagtfunktionæren modtager løn fra virksomheden. En fritstillet medarbejder er således bundet af loyalitetspligten, selvom vagtfunktionæren ikke længere har arbejdspligt. Har vagtfunktionæren tiltrådt en konkurrenceklausul, er vagtfunktionæren bundet af denne, også efter at vagtfunktionæren er fratrådt virksomheden. Vagtfunktionæren må efter sin fratrædelse og 3 år frem ikke udnytte eller røbe forretningshemmeligheder, jævnfør Markedsføringsloven § 19.

Tavshedspligt

Der opretholdes absolut tavshedspligt om forhold vagtfunktionæren under arbejdet bliver bekendt med hos Dahmlos og Dahmlos’s kunder. Forholdet gælder både systemer og øvrige forhold som vagtfunktionæren måtte blive bekendt med. Den absolutte tavshedspligt omfatter også honorar og aftalevilkår med Dahmlos. Tavshedspligten er gældende også efter aftaleperiodens udløb.

Vagtfunktionæren forpligter sig til, såfremt Dahmlos ønsker det, at underskrive separat tavshedserklæring. I det omfang den underskrevne tavshedserklæring indeholder bestemmelser om betaling af konventionalbod erklærer Vagtfunktionæren at ville friholde Dahmlos for ethvert beløb, Dahmlos måtte blive tilpligtet at betale til Dahmlos's kunder. Vagtfunktionæren er ligeledes forpligtet til at overholde markedsføringslovens § 10 om erhvervshemmeligheder.

Håndtering af kundedata og nøgler

Omgang med fortrolige kundedata er en tillidssag, som kræver omtanke. Fortrolige kundedata (kodeord, koder, runderingsbeskrivelser m.m., samt nøgler og adgangsmedier med tilhørende kundenavn og adresse) opbevares i boks i vagtlokale. Koden til boksen udleveres til vagtfunktionæren ved ansættelse og skal behandles FORTROLIGT.

Fortrolige kundedata, herunder runderingsbeskrivelser og evt. detaljer vedr. adgangsforhold, samt nøgler og adgangsmedier, der medtages i vagtbil i forbindelse med vagtvirksomhed, skal være under opsyn eller i vagtfunktionærens varetægt. Kan dette ikke lade sig gøre f.eks. i forbindelse med runderinger etc. skal de kortvarigt opbevares i den i vagtbilen installerede boks.

Mistes nøgler eller adgangsmedier skal vagtchefen straks underrettes, og vægteren skal umiddelbart efter vagtens ophør udfærdige en rapport vedrørende omstændighederne i forbindelse med tabet. Registrering: Modtagelse og aflevering af kundenøgler og adgangsmedier skal registreres i vagtvirksomheden. Når vagtvirksomheden skal aflevere tidligere udleverede nøgler, skal dette ske enten personligt eller via rekommanderet postforsendelse.

Soignering

Vagtfunktionæren skal under sin tjeneste være personlig velsoigneret og præsentabel i sin påklædning. Personlig velsoigneret vil sige, at vagtfunktionæren skal være renvasket, velfriseret, barberet, have rene negle, have eventuelle tatoveringer på arme og hals tildækkede og være uden øreringe eller lignende synlige piercinger.

Vagttjenestens udførelse

Den aftale, der er indgået med hver enkelt kunde, vil omfatte en række forhold, som gælder specielt for kunden, og som kræver særlig opmærksomhed fra vagtfunktionærens side. Disse forhold er beskrevet i den for kunden udarbejdede forholdsordre instruks, som skal følges af vagtfunktionæren. I den forbindelse, skal vagtfunktionæren undgå at ”køre på rutinen”, og ligeledes skal være opmærksom på, at der vil kunne forekomme krav fra enkelte kunder, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de ovenfor beskrevne generelle opgaver.

Vagtfunktionæren SKAL:

Ved opstart af vagtperioden hvor vagtfunktionæren ikke afløser en kollega skal Dahmlos's vagthavende have en tilmelding pr. telefon eller SMS. Ved vagtafslutning afgives ligeledes melding til vagthavende. Der skal afgives situationsmeldinger hver 3. time (kl. 21.00-06, Modtages der ikke situationsmelding, og er der ikke kontakt til vagtfunktionæren, skal den, der er ansvarlig for modtagelse af meldingen, forsøge at opnå kontakt til vagtfunktionæren via mobiltelefon eller radio.

Vagtfunktionæren skal over for kunder og deres personale forholde sig helt neutral og udover en almindelig høflig, venlig, åben og professionel omgangsform undgå på nogen måde at komme i et afhængighedsforhold til dem. Længere, unødige samtaler skal undgås. Spørgsmål besvares høfligt og korrekt uden at overtræde tavshedspligten.

Vagtfunktionæren må ikke:

Efter afsluttet rundering/tilsyn mm. udarbejder vægteren skriftlig rapport, hvori eventuelle uregelmæssigheder og alt af betydning for den udførte vagtopgave noteres. Eventuelle tillægsrapporter kan vedlægges rapporten. Rapporterne afleveres til kunden i henhold til indgået aftale (f.eks. via mail.) Kopi af rapporterne registreres.

Politik vedr. overfald/trusler/tilskadekomst:

Såfremt en vagtfunktionær overfaldes under udførelse af sit arbejde, bliver følgende iværksat: 1. Nærmeste patrulje/kollega kaldes til stedet. Ambulance tilkaldes, hvis det er nødvendigt. Husk at kontakte skadestuen for registrering. Politiet tilkaldes altid for optagelse af rapport. Vagtvirksomhedens chef/ansvarlig arbejdsleder tilkaldes til stedet. 2. Der vurderes om vagtfunktionæren har brug for akut psykologbistand, hvis det er tilfældet tilkaldes en krisepsykolog via deres døgnvagt eller Falck. 3. Hvis vagtfunktionæren indlægges på hospital, sørger den ansvarlige arbejdsleder for, at familien eller andre kontaktpersoner bliver underrettet om det skete. 4. Ansvarlig arbejdsleder tager på hospitalet/skadestuen for at støtte den tilskadekomne vagtfunktionær, samt høre om der er andet den pågældende ønsker foretaget (telefonopkald m.v.) Dette også for at få overblik over eventuelle skader. 5. Arbejdsleder sørger herefter for at udfylde skema vedrørende ulykke/tilskadekomst og fremsende det til de relevante myndigheder. Når vagtfunktionæren udskrives fra hospitalet og eventuelt er sygemeldt foretages der fra arbejdsgiver hjemmebesøg .I det omfang det skønnes nødvendigt for at støtte vagtfunktionæren, samt drøftelser om den pågældende har behov for yderligere hjælp. Herunder besøg af kollegaer, samt andre ting vagtvirksomheden kan være behjælpelig med. Når vagtfunktionæren raskmeldes, tages der en samtale med ham/hende for at konstatere, hvordan han/hun har det med at komme på arbejde igen samt eventuelt forslag vedrørende andet arbejde i en kortere tid eller andre ting, der gør at han/hun kommer godt i gang med arbejdet igen. Vagtfunktionæren følges opmærksomt i den første tid, således at eventuelt mentalt tilbagefald hurtigt kan følges op ved brug af professionelt bistand (eksempelvis psykologhjælp).

Øvrige forpligtelser

Vagtfunktionæren har pligt til løbende at holde sig ajour med de til enhver tid gældende sikkerheds- samt personaleadfærdspolitikker hos Dahmlos’s kunder. Det påhviler såvel ledelse som medarbejdere gensidigt at holde hinanden orienteret om forhold, der vurderes at være af interesse for tjenesten og for Dahmlos. Udveksling af informationer kan ske på personalemøder, hvor ledelsen deltager.

Garantier

Vagtfunktionæren indestår for, at alle leverancer og ydelser leveres i overensstemmelse med ”best practice” i branchen og indenfor det pågældende område leverancen eller ydelsen vedrører. Dahmlos’s kunde indestår for at vagtfunktionæren enten via Dahmlo’s kundes Intranet får adgang til eller på anden måde sørger for at vagtfunktionæren er i besiddelse af de til enhver tid gældende fastsatte retningslinjer og sikkerhedsforskrifter for vagtfunktionæren direkte adgang til Dahmlos’s kunde og/eller Dahmlos’s kundes kunders edb-installationer. Vagtfunktionæren indestår for, at gøre sig bekendt med og siden at efterleve de til enhver tid gældende regler og normer: for fysisk sikkerhed og færdsel på Dahmlos’s kundes område samt i forbindelse med brug af Pc’er og terminaler som enten direkte eller indirekte er tilkoblet Dahmlo’s kundes net, samt omgang med og brug af informationer, der er Dahmlos’s kundes ejendom. Vagtfunktionæren indestår for at vagtfunktionærens erfaring, kompetencer, personlighed og uddannelse stemmer overens med vagtfunktionærens CV, der ligger til grund for ansættelsesaftalen.

Kontrol af vagtfunktionærer

Dahmlos er i henhold til kvalitetsledelsessystemets kravspecifikationer pålagt med jævne mellemrum at kontrollerer, at vagtfunktionæren under tjeneste

Sygdom, Læge- og tandlægebesøg

Ved sygdom skal vagtfunktionæren informere nærmeste leder telefonisk senest en time før arbejdstids begyndelse. Sygemelding kan ikke ske pr. sms eller e-mail. For at sikre den bedst mulige planlægning af arbejdet under sygdomsforløbet, skal vagtfunktionæren løbende orientere arbejdspladsen om sygdommens forventede varighed.  Såfremt vagtfunktionærens sygdomsperiode strækker sig ud over 2 uger eller skønnes atypisk, kan firmaet kræve en lægeerklæring vagtfunktionæren. Ved længere fravær – dvs. ud over 2 uger - forventes det, at vagtfunktionæren jævnligt orienterer firmaet om, hvordan det går og hvornår vagtfunktionæren forventer at kunne genoptage dit arbejde. Hvis der skønnes at være behov for det, vil vagtfunktionæren blive indkaldt til en samtale, hvor der evt. vil blive truffet aftale om tilbagevenden til arbejdet – herunder om vagtfunktionæren evt. har behov for at starte blidt op eller om der er behov for særlige skånehensyn. Læge- og tandlægebesøg samt hospitals- og specialistbehandlinger bør så vidt muligt placeres uden for arbejdstiden. I de tilfælde hvor dette ikke er muligt, skal nødvendigt fravær i arbejdstiden aftales med arbejdsgiver, og søges planlagt til mindst mulig gene for arbejdspladsen.  Vagtfunktionæren bedes raskmelde Sig så snart vagtfunktionæren ved, hvornår vedkomne kommer tilbage af hensyn til planlægningen af arbejdet. Når vagtfunktionæren vender tilbage skal vedkomne udfylde en fraværserklæring, der udleveres på kontoret.

Sundhedspolitik

Sikkerhed, sundhed og trivsel er blandt vores fokusområder, hvorfor idræt samt god fysisk træningstilstand for ansatte er prioriteret højt.

Idrætspolitik

En god fysisk form er en forudsætning for at kunne løse pålagte opgaver tilfredsstillende samt skabe og opretholde et troværdigt image, hvorfor idræt såvel i uddannelsen såvel i fritiden bør vægtes højt. Vagtfunktionærer bør altid kunne honorere de af hæren opstillede basiskrav jf. gældende træningstilstandsprøve (TTP). Basiskravet er minimumskrav for at blive ansat som vagtfunktionær. Alderskravet er op til 60 år, og aldersinddelingen er i overensstemmelse med den civile og videnskabeligt funderede fysiologiske aldersinddeling i relation til kondital for normalbefolkningen. Løbekravet er generelt over hele aldersfordelingen således, at basiskravet omregnet til kondital svarer til en ”middel” kondition. I styrketesten er tilføjet ”armstrækninger” som en yderligere del af testen for at styrke fokus på det styrkemæssige aspekt, der kan være ligeså vigtigt som det kredsløbsmæssige set i et operativt og sundhedsmæssigt perspektiv. 

Alkohol- og rusmiddelpolitik

Det ikke er tilladt at indtage alkohol eller andre former for rusmidler i arbejdstiden. Det er ikke på noget tidspunkt tilladt at være påvirket af alkohol (promillegrænsen er 0,5) eller andre rusmidler i arbejdstiden. Det samme gælder medicin der påvirker dømmekraft eller reaktionstid. Ved erkendt misbrug tilbydes professionel hjælp. Der må ikke indtages nogen former for rusmidler i arbejdstiden, uanset om man befinder sig på virksomheden eller er udearbejdende. Ved mistanke om påvirkning af rusmiddel, forbeholder vi os ret til at få udtaget prøver. Kontrol af overholdelse af forbud imod indtagelse af spiritus og andre rusmidler er imidlertid ikke alene et ledelsesansvar. Kolleger har også pligt til at gribe ind, såfremt de bliver bekendt med eventuelle overtrædelser af dette forbud og informere ledelsen herom med henblik på at undgå ulykker og i tide hjælpe en kollega ud af et eventuelt misbrug. Overtrædelse vil ikke blive accepteret og resulterer i første omgang i en påtale og hjemsendelse uden løn. Dernæst en mundtlig advarsel. Overholdes reglerne stadig ikke vil der blive givet en skriftlig advarsel og ved gentagelse herefter vil man blive afskediget. Rygning i arbejdstiden ikke er tilladt. Overtrædelse vil ikke blive accepteret og resulterer i første omgang i en påtale, dernæst en mundtlig advarsel. Overholdes reglerne stadig ikke vil der blivegivet en skriftlig advarsel og ved gentagelse herefter vil man blive afskediget.

IT- og e-mail politik

Frihed under ansvar er vores grundprincip. Derfor vil vi som ledelse som udgangspunkt ikke kontrollere medarbejderes brug af private e-mails i arbejdstiden. Som leder skal vi ved ansættelse udtrykkeligt gøre opmærksom på den holdning. Dog kan det under ferie eller sygemelding være nødvendigt at få indblik i medarbejderes e-mail konti. Vi skal have indhentet samtykke hos medarbejder- en inden evt. gennemsyn af private e-mails foretages. Persondataloven skal i den forbindelse iagttages! Der bør alene foretages kontrol af vagtfunktionærens brug af e-mails, hvis der er et sagligt og driftsmæssigt formål med kontrolforanstaltningen. Kontrol med brug af mails kan kun foretages af virksomhedens ledere og den IT-ansvarlige. I forbindelse med en vagtfunktionærs fravær har den nærmeste leder adgang til vagtfunktionærens forretningsmæssige mapper. Vagtfunktionæren skal ved ansættelse anbefales at lave en mail-folder med betegnelsen ”Privat” – Dahmlos må kun efter direkte accept fravagtfunktionæren undersøge indholdet i denne privat-folder. Dette er ufravigeligt. Ved en medarbejders fratrædelse slettes mappen med private e-mails. Forretningsmæssige mails overtages af den nye medarbejder. Indgående mails skal besvares inden for 24 timer. Overskrides tidsfristen, mailer vi en kvittering for modtagelsen og med besked på, hvornår afsender kan forvente vort svar. Indgående e-mails skal på grund af virusrisikoen åbnes med den allerstørste agtpågivenhed. Er vagtfunktionæren i tvivl kontakt den IT-ansvarlige. Downloading på virksomhedens Pc’er er kun tilladt med den IT ansvarliges forudgående accept. Det er væsentligt for vores troværdighed, både internt og eksternt, at e-mails behandles fortroligt for så vidt de indeholder emner af vigtighed forretningsmæssigt eller personligt.

Brug af Internet

Frihed under ansvar er vores grundprincip. Internettet er en vigtig kilde til informationssøgning og et dagligt arbejdsredskab i mange situationer – både privat og erhvervsmæssigt. Derfor accepterer vi et beskedent brug af internettet til private søgninger. Det accepteres ikke at søge på sider der har fornærmende eller diskriminerende indhold i forhold til køn, alder, religion, race, hudfarve, nationalitet, seksualitet eller handicaps. Herudover er det forbudt at installere programmer på virksomhedens Pc’er uden forudgående aftale med IT-chefen. Overtrædelse heraf vil som konsekvens normalt have en skriftlig advarsel i første omgang. Anden gang en overtrædelse konstateres vil konsekvensen være afskedigelse. Vi henviser i øvrigt til reglerne om e-mail..

Memory sticks

Brug af memory sticks skal begrænses. Private memory sticks må ikke anvendes til både hjemme-PC og arbejds-PC. Firmafølsomme oplysninger må ikke opbevares på en memory-stick. IT-chefen kan udlevere memory sticks med password-funktion ved behov. Der kan foretages kontrol af vagtfunktionærens brug af e-mail og Internet.

Uniformsreglement

Vagtfunktionæren får udleveret arbejdstøj med logo, som vagtfunktionæren selv skal holde rent og pænt. Alle vagtfunktionærer skal bære reglementeret uniform og udrustning. Udleveret hue og handsker må bæres, når det er koldt. Anden form for hovedbeklædning må ikke bruges. Ved vagtens begyndelse skal jakke og benklæder være rene, sko/støvler skal være rene og velpudsede, og skjorten skal være velstrøget. Hvis vagtfunktionæren vælger at klæde sig om hjemmefra, skal vagtfunktionæren være ”reglementeret ” påklædt fra hjemmet forlades. Dvs. at vagtfunktionæren ikke må blande uniformen med civil påklædning. Alle beklædningsdele er med firmalogo og skal bæres synligt i arbejdstiden. Vagtfunktionæren skal bære slips, på de opgaver som kræver slips, med mindre andet er aftalt med vagtlederen. Tøjet må alene anvendes under arbejde for firmaet. Det forventes, at vagtfunktionæren selv vedligeholder tøjet og sørger for, at tøjet vaskes jævnligt, så vagtfunktionæren fremstår soigneret ude hos kunderne. Husk at arbejdstøjet er et ”visitkort ” ude hos kunderne. Det forventes derfor, at vagtfunktionæren REPRÆSENTERER firmaet på en ordentlig og sober måde. Der indkøbes nyt arbejdstøj efter behov og altid kun efter forudgående aftale med Dahmlos. Arbejdssko skal vagtfunktionæren selv sørge for. Det forventes, at disse er hensigtsmæssige til arbejdets udførelse. Sikkerhedssko, sikkerhedshjelme, særlige værnedragter m.v. udleveres i forbindelse med opgaver, som stiller krav om anvendelse heraf.

Vagtfunktionæren vil i forbindelse med ansættelse i firmaet få udleveret:

Vagtfunktionærens sikkerhed

Dahmlos's kunde skal for egen regning sørge for, at alt udstyr og faciliteter, der er nødvendige for vagtopgavens løsning, forefindes på ydelsesstedet. Dahmlos ønsker at vagtfunktionæren, skal have den bedst mulige sikkerhed. Dahmlos har indkøbt en Sikkerhedskasse med div. sikkerhedsmateriel der udleveres ved ansættelsen. Sikkerhedskassen er personlig, og skal afleveres igen, hvis vagtfunktionæren holder op i virksomheden. Vagtfunktionæren skal medbringe og være i besiddelse af kassen i arbejdstiden. Det er endnu ikke besluttet hvilket udstyr kassen skal indeholde, men vi foreslår følgende:

Overenskomst

Brancheoverenskomst 2014 - 2017 for Vagtselskaber mellem Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og DI Overenskomst II er gældende.

Sommertid og vintertid

Ved overgang til sommertid skal vagtfunktionæren have løn for den fulde normale arbejdstid, selv om den effektive arbejdstid bliver en time kortere. Ved overgang til vintertid (dansk normal tid) skal vagtfunktionæren have løn uden overarbejdstillæg for den ekstra arbejdstime, selv om den effektive arbejdstid er en time længere end den fulde normale arbejdstid..